Polityka prywatności

Knight Frank spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową https://twojretail.pl (dalej zwaną "Portalem”). Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza nasz Portal, wiedział, w jaki sposób może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy wszystkich odwiedzających do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

Pojęcia pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszej Polityce Prywatności, mają znaczenie przyjęte w Regulaminie Portalu.

Kto jest administratorem danych?

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej "RODO”) administratorem danych osobowych gromadzonych od osób odwiedzających nasz Portal jest Knight Frank spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 49, 00-542 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000134273, kapitał zakładowy: 500.000 zł, NIP: 526-103-20-88; REGON: 010996078 ("Knight Frank” lub "my”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie dane osobowe gromadzimy i w jakim celu?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które pozwalają na Państwa identyfikację (bezpośrednio lub pośrednio). Przetwarzane będą następujące dane osobowe:

• w przypadku osób odwiedzających Portal:


Knight Frank ma automatycznie dostęp do publicznych adresów IP, z których osoby odwiedzające przeglądają treści informacyjne Portalu, oraz danych zawartych w dziennikach logów (zapytania http). Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Portalem oraz w celach statystycznych. Podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci administrowania i obsługi Portalu (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Na podstawie gromadzonych danych mogą być generowane statystyki pomocne w administrowaniu Portalem. Statystyki nie awierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Portal.

• w przypadku osób, które skorzystały z formularza kontaktowego:


Knight Frank gromadzi również dane, które zdecydują się Państwo nam przekazać poprzez formularz kontaktowy (adres e-mail, numer telefonu, inne dane podane w treści wiadomości). W takim przypadku gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie lub dalsze zapytania (pochodzące od tej samej osoby). Podstawą przetwarzania tych danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgoda ta może być przez Państwa cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podanie danych osobowych gromadzonych poprzez formularz kontaktowy nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jednak odmowa podania tych danych uniemożliwi udzielnie odpowiedzi na zapytanie/dalsze zapytanie.

• w przypadku osób, które zgłosiły zapytanie dotyczące danego Ogłoszenia, nie będąc zalogowanym jako Najemca/Wynajmujący:


Knight Frank gromadzi dane, które zdecydują się Państwo podać poprzez formularz zgłoszenia zapytania dotyczącego danego Ogłoszenia (adres e-mail, numer telefonu, firma, inne dane podane w treści wiadomości). Formularz zgłoszenia zapytania o Ogłoszenie jest widoczny po wejściu w dane Ogłoszenie. W takim przypadku gromadzone dane są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytania, a także – w razie woli zawarcia umowy najmu danej nieruchomości, której dotyczy Ogłoszenie – w celu zapewnienia kontaktu pomiędzy taką osobą a Wynajmującym oraz powiadomienia Państwa o kolejnych etapach realizacji usługi w razie wyrażenia zainteresowania Ogłoszeniem. Podstawą przetwarzania tych danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) udzielana poprzez wypełnienie danych w formularzu zapytania o Ogłoszenie. Zgoda ta może być przez Państwa cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podanie danych osobowych gromadzonych poprzez formularz zapytania o Ogłoszenie nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jednak odmowa podania tych danych uniemożliwi udzielnie odpowiedzi na zapytanie o Ogłoszenie.

• w przypadku Najemców, tj. osób, które zarejestrowały się jako Najemcy:


Knight Frank gromadzi od osób zarejestrowanych jako Najemcy dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, statusu Najemcy, hasła, daty i godziny rejestracji (dane gromadzone poprzez Formularz Rejestracyjny); firmy i stanowiska w tej firmie (dane gromadzone poprzez formularz Edycji profilu) oraz danych o ulubionych powierzchniach (dane gromadzone w razie dodania powierzchni do ulubionych).

Gromadzone dane są wykorzystywane w celu założenia konta Najemcy oraz jego administrowania, w tym zapewnienia Najemcy dostępu do konta oraz możliwości łatwego złożenia zapytania co do widniejących na Portalu Ogłoszeń, a także w celu zapewnienia kontaktu pomiędzy Najemcą a Wynajmującym (gdy Najemca wyrazi wolę zawarcia umowy najmu nieruchomości, której dotyczy dane Ogłoszenie). Adres e-mail będzie również wykorzystywany w celu powiadomienia Państwa o kolejnych etapach realizacji usługi w razie wyrażenia zainteresowania Ogłoszeniem przez Najemcę. Podstawą przetwarzania tych danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) udzielana poprzez zarejestrowanie się jako Najemca lub wypełnienie danych w odpowiednim formularzu (Formularzu Rejestracyjnym, formularzu Edycji profilu, pola dodania powierzchni do ulubionych). Zgoda ta może być przez Państwa cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podanie danych osobowych gromadzonych poprzez Formularz Rejestracyjny (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, status Najemcy) nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jednak odmowa podania tych danych uniemożliwi założenie konta Najemcy na Portalu oraz jego obsługę. Podanie pozostałych danych (firma, stanowisko, informacje o ulubionych powierzchniach) jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwości korzystania z Portalu jako Najemca.

• w przypadku Wynajmujących (Ogłoszeniodawców), tj. osób, które zarejestrowały się jako Właściciel w celu opublikowania Ogłoszenia:


Knight Frank gromadzi od osób zarejestrowanych jako Ogłoszeniodawcy dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, statusu Wynajmującego, hasła, daty i godziny rejestracji (dane gromadzone poprzez Formularz Rejestracyjny); firmy i stanowiska w tej firmie (dane gromadzone poprzez formularz Edycji profilu) oraz treści wprowadzonych Ogłoszeń (informacje dotyczące nieruchomości przeznaczonych do wynajmu poprzez Portal).

Gromadzone dane są wykorzystywane w celu założenia konta Ogłoszeniodawcy i jego administrowania, umożliwienia Wynajmującemu dodania Ogłoszenia na Portalu oraz jego obsługi, zawarcia umowy o publikację Ogłoszenia lub umowy o współpracę, a także zapewnienia możliwości łatwego złożenia zapytania co do widniejących na Portalu Ogłoszeń innych Wynajmujących. Adres e-mail będzie również wykorzystywany w celu powiadomienia Państwa o kolejnych etapach realizacji usługi w razie wyrażenia zainteresowania Ogłoszeniem przez Najemcę. Podstawą przetwarzania tych danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) udzielana poprzez zarejestrowanie się jako Właściciel lub wypełnienie danych w odpowiednim formularzu (Formularzu Rejestracyjnym, formularzu Edycji profilu, Formularzu Dodania Powierzchni), z zastrzeżeniem kolejnego akapitu. Zgoda ta może być przez Państwa cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Z chwilą zamieszczenia Ogłoszenia zostaje zawarta pomiędzy Państwem a Knight Frank umowa o publikację Ogłoszenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci Państwa danych kontaktowych oraz informacji zawartych w treści Ogłoszeń/Ogłoszenia jest to, że przetwarzanie to jest niezbędne do zawarcia lub wykonania tej umowy lub później zawartej umowy o współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Podanie danych osobowych gromadzonych poprzez Formularz Rejestracyjny (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, status Właściciela) nie jest wymogiem ustawowym, lecz stanowi warunek zawarcia umowy o publikację Ogłoszenia między Ogłoszeniodawcą a Knight Frank w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie Serwisu, na mocy której mogą Państwo umieszczać Ogłoszenia na Portalu. Odmowa podania tych danych uniemożliwi założenie konta Właściciela na Portalu oraz zawarcie wskazanej wyżej umowy. Podanie pozostałych danych (firma, stanowisko) jest dobrowolne, jednak odmowa podania informacji dotyczących Ogłoszenia (wymaganych przez Formularz dodania powierzchni) lub podanie informacji błędnych lub niepełnych uniemożliwi zamieszczenie Ogłoszenia na Portalu.

Jak postępujemy z danymi?

Zgromadzone przez nas dane osób odwiedzających Portal będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do administrowania i obsługi Portalu. W przypadku danych osobowych zgromadzonych poprzez formularz kontaktowy, dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie/dalsze zapytanie. Następnie ich przetwarzanie zostanie ograniczone do ich przechowywania w ramach archiwizacji korespondencji mailowej. Dane te będą przechowywane do czasu skutecznego zgłoszenia żądania ich usunięcia.

Dane osobowe Najemców oraz Wynajmujących będą przechowywane przez czas istnienia konta. W razie usunięcia konta przez Najemcę lub Wynajmującego dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż termin przedawnienia roszczeń, jakie w związku z korzystaniem z usług oferowanych na Portalu mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą (standardowo okres 7 lat). W razie zawarcia umowy o współpracę pomiędzy Wynajmującym, a Knight Frank dane te będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń (nie więcej niż 7 lat) od jej rozwiązania lub wygaśnięcia.

W przypadku zgłoszenia zapytania o Ogłoszenie przez Najemcę lub osobę, która odwiedza Portal bez zarejestrowania/logowania Państwa dane osobowe (adres e-mail, numer telefonu, firma, inne dane podane w treści wiadomości) mogą zostać przekazane Ogłoszeniodawcy, który zamieścił dane Ogłoszenie.

Dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności przetwarzania, tj. podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i udostępniającym nam narzędzia informatyczne, w tym hosting, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, podatkowe, rachunkowe.

Knight Frank nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osób odwiedzających do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowych, chyba że wyraźnie wyrażą na to Państwo zgodę.

Na podstawie danych osobowych osób odwiedzających Portal Knight Frank nie będzie podejmował wobec takich osób zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Cookies

Knight Frank wykorzystuje pliki cookie w celu ułatwienia osobom odwiedzającym korzystanie z Portalu oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk. Pliki cookie stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza użytkownik Internetu, do urządzenia użytkownika (komputer, smartfon, tablet itp.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Zarządzanie plikami cookie przez osobę odwiedzającą nasz Portal, w tym ich zablokowanie, jest możliwe w każdym czasie przez zmianę ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookie w urządzeniu użytkownika, dlatego warto upewnić się, czy bieżące ustawienia przeglądarki odpowiadają preferencjom użytkownika. Należy przy tym pamiętać, że zablokowanie bądź ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności przeglądanych stron internetowych.

Uprawnienia

Zgodnie z przepisami RODO, mają Państwo prawo do żądania od Knight Frank dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia swoich danych. Ponadto służy Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku osób zarejestrowanych jako Najemcy lub Właściciele (Wynajmujący) mogą Państwo samodzielnie uzyskać dostęp do podanych przez siebie danych osobowych oraz dokonać ich zmian poprzez formularz Edycji profilu.

Kontakt

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkowników Portalu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: ochrona_danych@pl.knightfrank.com