Regulamin Portalu

I. Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin ("Regulamin”) określa zasady korzystania z usług dostępnych w internetowym portalu nieruchomości twojretail.pl, zwanym dalej "Portalem". Portal to internetowy serwis ogłoszeniowy umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń (zdefiniowanych poniżej) o wynajmie nieruchomości dostępny w domenie twojretail.pl. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Wydawcą i operatorem Portalu jest Knight Frank spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 49, 00-542 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000134273, kapitał zakładowy: 500.000 zł, NIP: 526-103-20-88, REGON: 010996078 (dalej zwana "Operatorem”), z którą można kontaktować się przez formularz dostępny na stronie twojretail.pl.

3. Regulamin określa w szczególności:

a) zasady publikowania w Portalu ofert wynajmu nieruchomości przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej związanej z wynajmem nieruchomości (konsumenci);

b) zasady publikowania na stronach Portalu ofert wynajmu nieruchomości przez osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą związaną z obrotem nieruchomościami (w szczególności agencje nieruchomości, deweloperów, spółdzielnie mieszkaniowe, fundusze inwestycyjne i inne podmioty prowadzące działalność związaną z obrotem nieruchomościami);

c) zasady wysyłania przez podmioty korzystające z Portalu zapytań o Ogłoszenia publikowane w Portalu;

d) zakres usług świadczonych przez Operatora poprzez Portal, obejmujących: dostarczenie narzędzia w postaci wyszukiwarki Ogłoszeń, publikację Ogłoszeń dotyczących wynajmu nieruchomości w Portalu (po jego weryfikacji i akceptacji), zapewnienie możliwości zadawania zapytań o Ogłoszenie, pośredniczenie w wynajmie nieruchomości objętej Ogłoszeniem.

4. Zasady ochrony danych osobowych osób korzystających z Portalu, w tym Najemców oraz Ogłoszeniodawców, oraz zasady korzystania z plików cookie przez Portal, określa Polityka Prywatności dostępna pod adresem: Polityka Prywatności.

5. W niniejszym Regulaminie, następujące pojęcia mają znaczenie podane poniżej:

a) Ogłoszenie – oznacza czasową publikację w Portalu informacji o zamiarze oddania w najem nieruchomości (działek, budynków lub lokali) lub oferujące inne produkty lub usługi związane z rynkiem nieruchomości;

b) Ogłoszeniodawca lub Wynajmujący – oznacza podmiot (osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną), który zamierza skorzystać z Portalu w celu umieszczenia w nim Ogłoszenia, zarejestrowany w Portalu jako "Właściciel”;

c) Użytkownik lub Najemca – oznacza podmiot zainteresowany (osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną) Ogłoszeniem umieszczonym w Portalu;

6. Treść zamieszczanych w Portalu Ogłoszeń, w szczególności ich opisów i umieszczanych zdjęć, nie może być sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub normami etycznymi i powinna w sposób dokładny oraz niewprowadzający w błąd nawiązywać do nieruchomości. W opisach Ogłoszeń nie mogą znajdować się m.in. treści reklamowe, w tym reklamy firm, produktów, stron www, a także treści powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej lub szkodzące renomie lub dobremu imieniu Operatora. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu Operatorowi przysługuje prawo do odmowy publikacji Ogłoszenia lub do jego usunięcia. Operator uznaje, że zamieszczenie Ogłoszenia odzwierciedla rzeczywisty zamiar wynajmu nieruchomości, której Ogłoszenie dotyczy.

7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść lub aktualność publikowanych Ogłoszeń. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Ogłoszeniodawcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych. Za treść publikowanych Ogłoszeń oraz skutki podania informacji nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych odpowiada wyłącznie Ogłoszeniodawca.

8. Operator, w celu zwiększenia skuteczności danego Ogłoszenia, zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek edytorskich do treści Ogłoszeń, a także do umieszczania w obrębie treści Ogłoszeń reklamy lub linka do strony partnera Portalu, która ze względu na swoją zawartość może być interesująca dla Użytkownika, w tym reklamy (również w formie odnośnika do strony internetowej) pośredników finansowych, instytucji kredytowych, firm przewozowych lub podmiotów z branży wykończenia lub aranżacji wnętrz.

9. Ogłoszeniodawcy przyjmują do wiadomości oraz wyrażają zgodę, że publikacja Ogłoszenia na Portalu jest równoznaczna z zawarciem umowy o publikację Ogłoszenia między Ogłoszeniodawcą a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Operator na podstawie umowy dokonuje weryfikacji i publikacji Ogłoszenia w Portalu, a następnie – w razie zainteresowania Ogłoszeniem przez Najemcę lub Najemców – pośredniczy w zawarciu umowy najmu nieruchomości objętej Ogłoszeniem. Usługi świadczone przez Operatora na podstawie tej umowy nie obejmują działań marketingowych odnoszących się do nieruchomości objętej opublikowanym Ogłoszeniem z wyjątkiem umieszczenia Ogłoszenia w Portalu oraz promocji samego Portalu. Ogłoszeniodawcy przyjmują jednak do wiadomości oraz wyrażają zgodę na prowadzenie przez Operatora działań reklamowych mających za przedmiot publikowane Ogłoszenie lub Ogłoszenia, przy pomocy wszystkich dostępnych środków przekazu, jeżeli Operator zdecyduje się takie działania przeprowadzić.

10. Wszelkie działania mające na celu wprowadzanie w błąd Użytkowników Portalu, w szczególności celowe podawanie w opisach Ogłoszeń nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych, które powodują pogorszenie jakości Portalu i jego oceny wśród Użytkowników, są zakazane. Prowadzenie tego typu działań uprawnia Operatora do odmowy publikacji Ogłoszeń naruszających Regulamin, a w szczególnych sytuacjach również do rozwiązania umowy o publikację Ogłoszenia w trybie natychmiastowym.

11. Podawanie danych kontaktowych Ogłoszeniodawcy lub zamieszczanie logo Ogłoszeniodawcy albo innych danych (adresów, stron www, numerów telefonów etc.) w miejscu przeznaczonym na treść Ogłoszenia, w tym na zdjęciu nieruchomości, jest zabronione. Naruszenie tego zakazu uprawnia Operatora do odmowy publikacji Ogłoszenia.

12. Operator nie odpowiada za wadliwe działanie Portalu, nieopublikowanie lub częściowe opublikowanie Ogłoszenia z przyczyn technicznych lub za inne usterki techniczne, ani też za brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia, działanie siły wyższej ani oświadczenia składane przez Ogłoszeniodawcę Użytkownikowi Portalu. Wynajmujący i Najemcy niniejszym zrzekają się jakichkolwiek roszczeń związanych z wadliwym działaniem Portalu, nieopublikowaniem lub częściowym opublikowaniem Ogłoszenia.

13. Korzystanie z dostępnych w Portalu usług oraz publikowanych danych w celach innych niż związane z przeprowadzeniem transakcji oddania w najem nieruchomości, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych Użytkowników, jest zabronione. Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie ani też za naruszenie przez Ogłoszeniodawcę praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej.

14. Operator nie odpowiada wobec Ogłoszeniodawcy za przerwy w dostępie do Portalu spowodowane awariami łączy telekomunikacyjnych.

15. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Portal powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres: Mokotowska 49, 00-542 Warszawa lub mailem na adres: retail@pl.knightfrank.com. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 21 dni roboczych od jej wpłynięcia. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany pisemnie o sposobie jej załatwienia.

16. Na stronach Portalu znajdują się formularze umożliwiające dokonanie następujących czynności:

a) rejestracji jako Właściciel (Wynajmujący) i opublikowania w Portalu Ogłoszenia, tj. ogłoszenia o zamiarze oddania w najem nieruchomości,

b) rejestracji jako Najemca w celu poszukiwania nieruchomości do wynajęcia przy pomocy wyszukiwarki Ogłoszeń;

c) wysłania do Operatora przez Użytkownika zapytania o konkretne Ogłoszenie prezentowane w Portalu (zapytanie o Ogłoszenie).

17. Skorzystanie z wyszukiwarki Ogłoszeń oraz wysłanie zapytania o Ogłoszenie nie wymaga rejestracji w Portalu jako Najemca – ułatwia jednak wysłanie zapytania o Ogłoszenie (brak konieczności wpisywania ponownie danych kontaktowych) oraz umożliwia dodawanie Ogłoszeń do listy ulubionych powierzchni.

II. Zasady publikacji Ogłoszeń przez Ogłoszeniodawców

18. Publikacja Ogłoszeń przez Ogłoszeniodawców na Portalu dokonywana jest na podstawie indywidualnie zawieranych umów między Operatorem a Ogłoszeniodawcą w sposób określony w pkt. 9 Regulaminu.

19. O ile umowa pomiędzy Operatorem a Ogłoszeniodawcą nie stanowi inaczej, Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na promowanie przez Operatora publikowanych w Portalu Ogłoszeń za pośrednictwem wszelkich innych mediów (prasa, radio, telewizja, inne) oraz wyraża zgodę na dokonywanie zmiany sposobu przedstawiania oraz dokonywanie opracowań zdjęć i wizualizacji wchodzących w skład Ogłoszenia w sposób nie naruszający ich integralności oraz przeznaczenia. Działania te są jednak zależne od swobodnej decyzji Operatora, a Ogłoszeniodawcy nie przysługują w tym zakresie jakiekolwiek roszczenia.

20. Publikacja Ogłoszenia na stronach Portalu przez Ogłoszeniodawcę wymaga prawidłowego wypełnienia pól w formularzu "Dodaj powierzchnię" dostępnym na Portalu, po zarejestrowaniu się jako Właściciel i zalogowaniu się na swoje konto.

21. Publikacja Ogłoszenia w Portalu następuje po otrzymaniu potwierdzenia prawidłowego przebiegu procesu akceptacji treści Ogłoszenia i potencjalnego zawarcia indywidualnie uzgodnionej umowy o współpracy między Operatorem a Ogłoszeniodawcą (regulującej m.in. kwestię prowizji – zob. pkt 32 Regulaminu). W przypadku zgłoszenia przez Najemcę zapytania o Ogłoszenie Operator może kontaktować się z Ogłoszeniodawcą w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących treści Ogłoszenia lub nieruchomości objętej Ogłoszeniem. W razie wyrażenia zainteresowania przez Najemcę najmem nieruchomości objętej Ogłoszeniem, Operator zapewnia pośrednictwo w tym zakresie pomiędzy Najemcą a Wynajmującym.

22. Czas oczekiwania na potwierdzenie prawidłowości wypełnienia formularza publikacji Ogłoszenia, o którym mowa w pkt. 21 Regulaminu, wynosi maksymalnie 5 dni roboczych. Operator zastrzega sobie prawo do niepublikowania Ogłoszenia z powodu braku możliwości jego weryfikacji.

23. Ogłoszeniodawca publikując Ogłoszenie oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości będącej przedmiotem Ogłoszenia albo jest uprawniony do dysponowania tą nieruchomością (w zakresie oddawania jej w najem) na podstawie innego tytułu prawnego.

24. Jedno Ogłoszenie publikowane w Portalu może dotyczyć wynajmu tylko jednej nieruchomości.

25. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia pól formularza "dodaj powierzchnię" Operatorowi przysługuje prawo odmowy publikacji Ogłoszenia lub jego usunięcia.

III. Zasady zgłaszania zapytań przez Użytkowników

26. Użytkownik zainteresowany Ogłoszeniem prezentowanym w Portalu może zgłosić zapytanie dotyczące tego Ogłoszenia do Operatora. W celu zainicjowania kontaktu z Operatorem, Użytkownik powinien prawidłowo wypełnić pola w formularzu dostępnym przy Ogłoszeniu będącym przedmiotem zainteresowania i nacisnąć przycisk "Wyślij wiadomość".

27. Skorzystanie przez Użytkownika z funkcjonalności opisanej w punkcie 26 powyżej jest równoznaczne z przesłaniem przez niego informacji o zainteresowaniu Ogłoszeniem, wraz z danymi osobowymi wprowadzonymi przez Użytkownika w udostępnionym formularzu do Operatora.

28. Użytkownik zgłaszający zapytanie o Ogłoszenie zobowiązuje się nie wysyłać do Operatora informacji o charakterze reklamowym ani informacji handlowej nie związanej z charakterem Portalu.

29. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść lub aktualność informacji przesyłanych przez Użytkowników za pomocą funkcjonalności "zapytanie o Ogłoszenie”. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych (w tym danych kontaktowych Użytkownika).

30. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przebieg kontaktów między Użytkownikiem a Ogłoszeniodawcą zainicjowanych w związku ze skorzystaniem z Portalu.

IV. Opłaty za korzystanie z Portalu

31. Publikacja Ogłoszeń, jak również korzystanie z wyszukiwarki Ogłoszeń umieszczonej na Portalu oraz przesyłanie zapytań o Ogłoszenie jest bezpłatne.

32. W przypadku zawarcia umowy najmu przez Wynajmującego i Najemcę, Operator pobiera od Wynajmującego prowizję za udostępnienie Ogłoszenia na Portalu oraz zainicjowanie kontaktów między Wynajmującym a Najemcą i pośrednictwo w wynajmie nieruchomości objętej Ogłoszeniem. Prowizja płatna jest na podstawie faktur VAT wystawionych dopiero po zawarciu umowy najmu, w wysokości ustalonej na podstawie odrębnej umowy o współpracy uzgodnionej indywidualnie między Operatorem a Wynajmującym.

V. Zasady odstąpienia od umowy

33. Ogłoszeniodawca, który publikuje Ogłoszenie nie związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub który nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie (konsument) przysługuje prawo odstąpienia od umowy o publikację Ogłoszenia, które może realizować w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej zawierającego imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail Ogłoszeniodawcy oraz numer Ogłoszenia, którego dotyczy. Wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Ogłoszeniodawca będący konsumentem może skorzystać, określony jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

34. Ogłoszeniodawca powinien przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Mokotowska 49, 00-542 Warszawa lub mailem na adres: retail@pl.knightfrank.com. Po wysłaniu przez Ogłoszeniodawcę przedmiotowego oświadczenia, Operator niezwłocznie prześle na wskazany w oświadczeniu adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

35. Usługi świadczone przez Operatora mogą być wykonywane przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 jedynie na podstawie zgody wyrażonej przez Ogłoszeniodawcę. Postanowienie to nie dotyczy jednakże publikacji Ogłoszenia po jego akceptacji przez Operatora, chyba że Ogłoszeniodawca zastrzegł inaczej przy publikacji Ogłoszenia.

36. Wszelkie spory związane ze świadczonymi przez Operatora w ramach Portalu usługami będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

VI. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu

37. Dostęp do Portalu posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności. Dostęp do niektórych funkcjonalności Portalu (np. publikacja Ogłoszenia, dodanie Ogłoszenia do listy ulubionych powierzchni) uzależniony jest jednak od rejestracji jako Najemca lub Wynajmujący.

38. Do korzystania z podstawowych funkcjonalności Portalu niezbędne jest posiadanie infrastruktury technicznej w postaci urządzenia elektronicznego (komputer, tablet, telefon) oraz oprogramowania umożliwiającego dostęp do sieci Internet i przeglądania jej zasobów, do których należą w szczególności zastosowanie przeglądarki internetowej.

VII. Postanowienia końcowe

39. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści proponowanych zmian osoby korzystające z Portalu zostaną poinformowane przez ich zamieszczenie na stronie twojretail.pl w zakładce Regulamin przez okres co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie proponowanej zmiany.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

Termin ostatniej aktualizacji Regulaminu: 17.09.2018